01 Apr 2009
30 Jun 2009

U cilju jačanja tržišta poslovnih razvojnih usluga (BDS) i kapaciteta lokalnih pružaoca usluga, u periodu od aprila do juna 2009. biće realizovano nekoliko projekta u okviru ove komponente LEDIB programa.

 

1. Poboljšanje transparentnosti pružaoca usluga za poslovni razvoj

Ciljna grupa projekta "Poboljšanje transparentnosti pružaoca usluga za poslovni razvoj" su preduzeća koja pružaju usluge u sferi arhitekture (konsalting firme u arhitekturi) i finansijskog menađžmenta (računovodstvene agencije). Projektom će biti obuhvaćeno 25 preduzeća.

 

2. Poboljšanje pravne usluge sektoru malih i srednjih preduzeća

Ciljna grupa projekta "Poboljšanje pravne usluge sektoru malih i srednjih preduzeća" su knjigovodstvene agencije koje pružaju uluge MSP sektoru. U sklopu projekta, knjigovodstvene agencije će proći kroz seriju obuka u sferama poreza na dodatu vrednost, radnog prava, poreza na dobit preduzeća, itd. Projektom će biti obuhvaćeno oko 30 preduzeća.

 

3. Poboljšanje kapaciteta udruženja računovodstvenih agencija Niša "URAN"

Projektom "Poboljšanje kapaciteta udruženja računovodstvenih agencija Niša URAN" biće obuhvaćene računovodstvene agencije - članice udruženja URAN. Agencije će proći kroz intezivnu obuku o pripremi biznis planova, kroz obuku neophodnu za dobijanje zvanja "ovlašćeni računovođa", kao i obuku za dobijanje zvanja "revizor". Projekatom će biti obuhvaćeno 30 agencija.

 

4. Poslovni engleski

Projektom "Poslovni engleski", koji će biti realizovan u periodu od aprila do juna 2009. u okviru BDS komponente, predviđeno je da 38 polaznika, predstavnika preduzeća za poslovni razvoj, prođe kroz intenzivni kurs engleskog jezika.

Vesti
Novi model organizacije regionalne komore do kraja aprila


U periodu od 26.-28.3.2010.godine, u Nišu, održana je Radionice za top menadzment RPK Niš.

Prvi put u komorskom sistemu Srbije je održana radionica sa ciljem iznalaženja optimalnog modela komore na regionalnom nivou.VIDEO
Venice Biennial