01 Apr 10

U periodu od 26.-28.3.2010.godine, u Nišu, održana je Radionice za top menadzment RPK Niš.

Prvi put u komorskom sistemu Srbije je održana radionica sa ciljem iznalaženja optimalnog modela komore na regionalnom nivou.

Timski rad top menadzmenta RPK Niš rezultirao je preporukama i podacima neophodnim za pripremu predloga redizajna organizacione strukture RPK Nis radi efikasnijeg korišćenja raspoloživih resursa Komore. Do kraja aprila, nakon sagledavanja predloga od strane UO i Skupstine RPK Nis i po usvajanju predlozenog, pristupiće se implementaciji odobrenih rešenja.

U toku aprila 2010, uz tehničku pomoć LEDIB programa, DI i loklanih konsultanata sprovešće se analiza trening potreba zaposlenih u komori, nakon čega će se pristupiti organizovanom programu obučavanja i koučinga sa ciljem pružanja tržisno potrebnih usluga članicama RPK Niš. Rezultat svih ovih aktivnosti meriće se brojem aktivnih članica.

U drugoj polovini godine planira se drugi strateški sastanak rukovodstva RPK Niš sa ciljem razvijanja Strategije o zastupanju članica kod predstavnika lokalne i nacionalne vlasti.


Vesti
LEDIB Program predstavljen na konferenciji “Poslovni uspeh kroz održivost”
LEDIB Program predstavljen na konferenciji “Poslovni uspeh kroz održivost”


Konferencija “Poslovni uspeh kroz održivost” održana je u Budvi u Crnoj Gori od 23.-26.03.2010. U svetu koji se suočava sa izazovima kao što su sve veća ekonomska i ekološka kriza, održivi razvoj je pristup koji će dovesti do balansa između ekoloških, ekonomskih i socijalnih potreba savremenog čovečanstva.VIDEO
Venice Biennial
Arhiva Vesti