01 Apr 2009
30 Jun 2009

Tokom aprila, maja i juna 2009. u okviru komponente za razvoj poslovnih usluga planirani su sledeći treninzi i obuke:

 

 

04. april 2009.

 

Tema 1. Primena propisa o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

Tema 2. Odlaganje plaćanja poreskog duga u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

Tema 3. Izmirivanje poreskih obaveza kompenzacijom.

 

 

6-8. aprila 2009.

 

Tema: E poslovanje

 • I dan - Upoznavanje polaznika sa mogućnostima koje pruža MS Excel u elektronskom poslovanju;
 • II dan - Upoznavanje sa osnovnim servisima interneta, kao i sa osnovama elektronskog poslovanja;
 • III dan - Upoznavanje polaznika sa elektronskim plaćanjem, kao i prednostima koje ono pruža u pogledu uštede vremena i novca.

 

 

13 i 14. april 2009.

 

Tema: Priprema Biznis plana

 1. Teorijski pristup i anatomija biznis plana
 2. Razrada elemenata i ključnih pojmova biznis plana
 3. Finansijske projekcije i modeli u biznis planu
 4. eVODIČ ZA BIZNIS PLAN - program za izradu i proračune - modeli
 5. Izrada biznis plana uz: e-vodič za biznis plan (radionica)
 6. Finansijski modeli, projekcije i racio analiza (radionica)
 7. Pitanja, odgovori i diskusija (faq)

 

 

21-25. april 2009.

 

Tema: Novine i primena privredno-finansijskih propisa

 1. Novine u poreskim propisima
 2. PDV- prakticna primena
 3. Radni odnosi i mere vlade
 4. Računovodstvo I MSFI
 5. Javne nabavke - novi zakon
 6. Poslovanje budžetskih korisnika u 2009. godini

 

 

8. maj 2009.

 

Tema: Hartije od vrednosti

 • Rad finansijskog tržišta,
 • Berzanski indeksi akcija i njihova primena,
 • Prava manjinskih akcionara i njihova zaštita,
 • Brokeri, portofolio mandžeri, investicioni savetnici,
 • Izdavanje i prodaja akcija profesionalnim investitorima,
 • Javna društva i postupak izdavanja hartija od vrednosti javnom ponudom i obaveza izveštavanja javnih društava.

 

 

9. maj 2009.

 

Tema: Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka prvanih lica i preduzetnika

 • Šta su kapitalni dobici i gubici?
 • Predmet oporezivanja
 • Određivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka
 • Određivanje nabavne cene
 • Poreska osnovica i poreska stopa
 • Oporezivanje kapitalnih dobitaka pravnih lica

 

 

15. maj 2009.

 

Tema: Primena propisa vezanih za visokotehnološki kriminal

 • Sprečavanje pranja novca,
 • Borba protiv korupcije i informacije o donetim nacionalnim strategijama,
 • Propisi vezani za devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje,
 • Carinsko poslovanje,
 • Strana ulaganja, koncesije.

 

 

16. maj 2009.

 

Tema : Vrste nematerijalnih ulaganja i načini sticanja u skladu sa primenom MRS-38, MRS-36, MSFI-3, popis

 • Nekretnine, postrojenja, oprema,
 • Izgradnja građevinskih objekata iz sopstvenih sredstava i kredita banke
 • Amortizacija sa osvrtom na primenu MRS-16, MSFI-5, MRS-37, MRS-8, MRS-36
 • Računovodstvena i poreska amortizacija, investicione nekretnine u skladu sa MRS-40.

 

 

23. maj 2009.

 

Tema: Poreski kredit kao poreski podsticaj kod utvrđivanja poreza na dobit preduzeća

 • Poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva,
 • Gubitak prava na poreski kredit u slučaju otuđenja osnovnih sredstava pre isteka propisanog roka,
 • Poreski kredit za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vreme
 • Utvrđivanje poreskog kredita po osnovu međukompanijske dividende

 

 

6. jun 2009.

 

Tema: Primena zakona o PDV

 • Mesto prometa dobara
 • Mesto prometa usluga
 • Usluge vezane za nepokretnost
 • Usluge iz oblasti kulture
 • Usluge na pokretnim stvarima

 

 

27. jun 2009.

 

Tema: Neka sporna pitanja u vezi primene zakona o PDV

 • Zakup opreme iz inostranstva
 • Zakup nepokretne imovine u sistemu PDV
 • Građevinarstvo i promet nekretnina u sistemu PDV
Vesti
Novi model organizacije regionalne komore do kraja aprila


U periodu od 26.-28.3.2010.godine, u Nišu, održana je Radionice za top menadzment RPK Niš.

Prvi put u komorskom sistemu Srbije je održana radionica sa ciljem iznalaženja optimalnog modela komore na regionalnom nivou.VIDEO
Venice Biennial